انواع نخ طبیعی و مصنوعی

انواع نخ در صنعت نساجی

نخ ها از الیاف تهیه می شوند که الیاف ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند، شامل الیاف طبیعی و مصنوعی میباشد که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم.

الیاف چیست؟

الیاف، ماده اصلی و اولیه در صنعت نساجی است.الیاف چیست؟ به رشته‌های نازک و بلندی (مانند مو) که از انعطاف پذیری و استحکام لازم برای تهیه‌ی نخ به کار برده میشوند،می گویند. الیاف ها، با انجام عملیات ریسندگی(دو روش سنتی و مدرن) به نخ تبدیل می شوند.

متداول ترین الیاف ها در بافت فرش به دو گروه الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی تقسیم می شوند.

معرفی الیاف طبیعی

به الیافی می گویند که در طبیعت وجود دارند و انسان ها در تولید آن نقشی ندارند. الیاف طبیعی به دو دسته‌ی الیاف حیوانی و الیاف نباتی(سلولزی) تقسیم می شود.

الیاف طبیعی حیوانی

پشم ، ابریشم و مو که از حیوانات مختلف به دست می آیند را الیاف طبیعی حیوانی گویند.الیاف پشم گوسفند و الیاف ابریشم از پر مصرف ترین انواع الیاف های طبیعی حیوانی هستند.

الیاف طبیعی نباتی

کتان ، جوت و پنبه  که از گیاهان مختلف به دست می آیند را الیاف طبیعی نباتی می گویند. به الیاف نباتی الیاف سلولزی نیز می گویند زیرا ماده اصلی در ساختار گیاهان سلولز است.

معرفی الیاف مصنوعی

به الیافی می گویند که در طبیعت وجود ندارند و توسط انسان ها ساخته می شوند.الیاف مصنوعی نیز به دو دسته الیاف مصنوعی قابل بازیافت و الیاف تماما مصنوعی تقسیم می شود.

الیاف مصنوعی قابل بازیافت یا نیمه مصنوعی

ویسکوز ریون ،کوپر آمونیوم ریون و استات سلولزاز نمونه الیاف های مصنوعی بازیافته هستند که درفرایند تهیه این الیاف ،پلیمرهای طبیعی مانند سلولز و پروتئین با مواد دیگر آغشته شده و سپس با جدا کردن ناخالصی ها و انجام فرایندهای شیمیایی ،الیاف قابل استفاده تولید می شوند.

الیاف سنتتیک یا تماما مصنوعی

نایلون ،پلی استر و اکرولیک از نمونه الیاف های تماما مصنوعی هستند که با روش های خاص تولید می شوند و به طور معمول در طبیعت وجود ندارند.

ماده اولیه الیاف مصنوعی سنتتیک از فرایندهای پلیمرسازی منومرهای مناسب بدست می‌آید.

الیاف مورد استفاده در تهیه ی فرش های دستباف و فرش های ماشینی با توجه به جنس آنها ،تقسیم می شوند به دو دسته‌ی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی. همچنین با توجه به طولشان به دو دسته‌ی الیاف منقطع(قطع شده) و الیاف یکسره تقسیم می‌شوند.

منبع: سایت اصفهان فرش